Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế - Bộ GTVT
Trang tin tức học lái xe hcmHọc lái xe hcm - học lái xe cấp tốc
Văn phòng ghi danh chính thức của Thành Công...

Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế - Bộ GTVT

Thông tư này quy định về cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp; việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 


Số:           /2015/TT-BGTVT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày          tháng          năm 2015

 

THÔNG TƯ

Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

______________

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 20/8/2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp; việc sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 • 1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan cấp giấy phép lái xe quốc tế tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân có liên quan đến sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
 • 2. Thông tư này không áp dụng đối với giấy phép lái xe của ngành Công an, Quân đội.

Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Điều 3. Giải thích từ ngữ                    

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • 1. Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước về giao thông đường bộ năm 1968(sau đây gọi tắt là Công ước Viên) cấp theo một mẫu thống nhất.
 • 2. Giấy phép lái xe quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit được viết tắt là IDP.
 • 3. Giấy phép lái xe quốc gia (sau đây viết tắt là GPLX quốc gia) là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp, có giá trị trên lãnh thổ nước đó.
 • 4. Hồ sơ điện tử giấy phép lái xe là tập hợp các tài liệu điện tử liên quan đến cấp IDP trong hồ sơ đăng ký để cấp IDP.

Đều 4. Mẫu giấy phép lái xe quốc tế

 • 1. IDP là một quyển sổ có kích thước A6 (148 x 105cm) có ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, những trang giấy bên trong màu trắng theo mẫu quy định tại Phụ lục 1  thông tư này.
 • 2. Trang 1 (trang bìa) ghi thông tin cơ bản của IDP được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; trang 2 quy định về phạm vi sử dụng IDP in bằng tiếng Việt, trang 3 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Việt, trang 4 để trống, trang 5 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Anh, trang 6 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Nga, trang 7 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Tây Ban Nha, trang 8 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Pháp, trang 9 quy định hạng xe được điều khiển được in bằng tiếng Pháp.
 • 3. Số IDP đượcsử dụng dãy số tự nhiên bao gồm 15 chữ số, 3 chữ số đầu là mã Quốc gia (084), 12 chữ số sau là số GPLX quốc gia.
 • 4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thiết kế tính năng bảo mật của phôi ấn chỉ IDP; tổ chức in, phát hành, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng IDP trong toàn quốc.

Điều 5. Thời hạn và hạng xe điều khiển của giấy phép lái xe quốc tế

 • 1. IDP có các thời hạn 01(một), 02 (hai) hoặc 03 (ba) năm kể từ ngày cấp phù hợp với thời hạn của GPLX quốc gia.
 • 2. Hạng xe được điều khiển của GPLX quốc gia do Việt Nam cấp tương ứng với các hạng xe của IDP tại Phụ lục 2 Thông tư này. 

Trích chương 1: Quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế  Của Bộ GTVT


Chữ ký: Doi bang lai xe Viet Nam sang Quoc Te | Doi bang lai xe Quoc Te sang Viet Nam | Doi bang lai xe Quoc Te

BẠN NGHĨ GÌ ?
Tên của bạn: Địa chỉ Email:
0 / 500 ký tự

Tư vấn đổi bằng lái xe quốc tế

Tin ngẫu nhiên